Podaci kupca

Ime i prezime:  __________________________________________________________

Kontakt telefon:_________________________________________________________

E-mail adresa:  __________________________________________________________

Adresa stanovanja

Ulica i broj:_____________________________________________________________

Grad:__________________________________________________________________

Izjava

Ja __________, Ovim putem prodavatelju Orioli the original j.d.o.o., Zdihovo 26a, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe na daljinu (čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača), podaci: robe/usluge: ___________________________________________________ broj računa ili narudžbe ______________________primljene dana____________________________. (datum)

U ___________________(grad/mjesto) dana _____________. (datum).

____________________Potpis potrošača

Orioli the original j.d.o.o., Zdihovo 26a, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska. orioli@orioli.hr

Obrazac možete preuzeti ovdje